Cíle

Usilujeme o posílení či obnovu zdravého fungování rodinného systému v oblastech ohrožujících vývoj a výchovu dětí.


Dílčími cíli je:

 • stabilizovat sociální zázemí rodiny v oblasti bydlení, vedení domácnosti a financí;
 • zajistit dostatečnou péči o děti a jejich výchovu;
 • zmírnit či odvrátit sociální vyloučení rodiny;
 • odvrátit hrozbu odebrání dítěte z péče rodičů;
 • umožnit bezpečný návrat dítěte do původní rodiny.

Rodinám, které se na nás obrátí, nabízíme pomoc a podporu v těchto oblastech:

 • podpora rodičů v oblasti péče o děti a jejich výchovy – porozumění příčinám chování dítěte, podpora rozvoje motorických, psychických a sociálních dovedností dítěte, tvorba podmínek pro vzdělávání a pomoc a podpora při tomto vzdělávání, zajištění volnočasových aktivit dítěte, rozvoj společných aktivit rodičů a dětí;
 • komunikační a vztahové problémy v rodině, včetně rozvodové problematiky;
 • pomoc dítěti porozumět a zvládnout nepříznivou situaci v rodině; pomoc dítěti při komunikaci s rodiči, spolužáky, vrstevníky; motivace a podpora dítěte při vzdělávání a volnočasových aktivitách;
 • vedení domácnosti a hospodaření s financemi, včetně dluhové problematiky;
 • problémy s nestálým a neuspokojivým bydlením;
 • dlouhodobá nezaměstnanost rodičů a s ní související problémy – např. nedostatečný příjem, chudoba rodiny;
 • obtíže při kontaktu se státní správou - doprovázení a pomoc při kontaktu s úřady či jinými institucemi;
 • zajištění bezpečného kontaktu dítěte s jeho rodinou v období, kdy je svěřeno do pěstounské, ústavní či jiné péče.