Služby


Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou zaměřeny především na práci s rodiči či celým rodinným systémem. Část aktivit je zacílena i na samotné děti. 

Podle povahy obtíží v rodině mohou být do spolupráce zapojeny, se souhlasem klienta, také další odborníci či instituce (OSPOD, škola, lékař, nízkoprahová zařízení pro děti apod.).


Základní poskytované služby jsou definovány dle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Jedná o tyto úkony:

A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: tj. např. podpora při hospodaření a udržování domácnosti; nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, ve školách či zdravotnických zařízeních; podpora ve výchově a vzdělávání dětí; pomoc se zajištěním vhodných volnočasových aktivit.

B) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: tj. např. doprovázení dětí do školy či školského zařízení, na zájmové aktivity; podpora kontaktu rodičů se zdravotnickým zařízením; doporučení a zprostředkování dalších odborných služeb.

C) Sociálně terapeutické činnosti: tj. podpora, posilování a nácvik rodičovských kompetencí; schopností samostatně zvládat různé i psychicky náročné situace; upevňování pracovních návyků; psychosociální podpora – tj. naslouchání, výměna zkušeností apod.

D) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: tj. např. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou; doprovázení k jednání na úřadech; pomoc při vyplňování formulářů a dokumentů apod.


Služby jsou poskytovány převážně terénní formou, tj přímo v domácnosti, na úřadech apod. a částečně také formou ambulantní na adrese zařízení. Frekvence společných setkání pracovníka s rodinou a poskytované služby respektují individuální potřeby rodiny, možnosti pracovníků a kapacitu zařízení. 

Jeden pracovník zařízení pracuje s maximálně 14 rodinami (při celém úvazku).
Kapacita u ambulantní formy práce je jeden klient/rodina v daný okamžik.

Služby jsou poskytovány bezplatně.